00421 901 755 665
Data Privacy
Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

1. Identifikačné údaje

1) Prevádzkovateľom osobných údajov je :

Obchodné meno: LK Consulting SK, s.r.o.
Sídlo: Tomášikova 3/A, Bratislava 821 01, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením
Zápis v OR: OS Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 34176/B
IČO: 45 920 397
IČ DPH: SK2023 135 389

2. Zoznam osobných údajov ,účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: Názov osobného údaju / kategória osobných údajov
 • Meno a priezvisko / bežný osobný údaj
 • Email / bežný osobný údaj
 • Telefónne číslo / bežný osobný údaj
 • Mesto / bežný osobný údaj
 • Dátum narodenia / bežný osobný údaj
 • Pohlavie / bežný osobný údaj
 • Ulica /bežný osobný údaj

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý vyjadrite zaškrtnutím checkboxu.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na účel:
 • realizácia databázy uchádzačov o športové aktivity
 • informovania o zmene termínov/trenérov cvičení
 • zasielania newslettrov na e-mailovu adresu
 • zasielania newslettrov o športovom resorte RM Sport Resort
2) Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:

 • vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požadovať výmaz svojich osobných údajov
 • žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • požiadať o prenos osobných údajov,
 • možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať

2) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

3) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7. Mlčanlivosť

1) Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivost trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

8. Zverejnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

9. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

1)Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla.